The Lord bless you
and keep you 
may His face shine upon you 
and be gracious to you
The Lord turn His
face toward you
and give you peace

Straf en God

Hierboven staat een stukje van het nummer van ‘The Blessing‘ van Elevation worship. Dit nummer gaat over Gods zegen over jou, jouw gezin en jouw kinderen. Een prachtig en krachtig nummer. In eerste instantie denk je: ja maar wat er wordt gezongen geldt niet voor mij, want het gaat over Gods zegen over mijn gezin, kinderen en nakomelingen. Misschien heb je ooit gedacht dat God jou wilde straffen voor dingen die je hebt gedaan (zonde), of dingen die je hebt nagelaten (Hem zoeken, Bijbel lezen, dienen in de kerk, etc.). Het lijkt mij ontzettend naar als dat de God is die je kent, want dat maakt het moeilijk om Zijn zegen onvoorwaardelijk te ontvangen. Je hoeft niet te werken om Gods zegen te ontvangen, want Jezus is gekomen om de wet te vervullen! Door genade mogen we zegeningen ontvangen, niet vanuit een goede daad of door zonde (Ef 2:9). Als je zegen zou kunnen verdienen door het verrichten van goede acties of door zonder zonde te leven, dan zou Jezus kruisiging niet nodig zijn geweest! Als nieuw-convenant christenen mag jij zegeningen ontvangen. Het is zelfs je recht als kind van God! En ja, ook de zegening van nakomelingen!

Job’s woorden

De tekst ‘God geeft en neemt weg’ uit Job wordt veelal in verband gebracht met dat God je zou kunnen straffen. Je zou bijvoorbeeld geneigd kunnen zijn om bij een miskraam te denken: ‘God heeft een (wonder)baby gegeven en neemt Hij het nu weer weg. Het is Gods wil’. Wat een vreselijke gedachte om te hebben. God is goed en alleen maar goed. Maar dat is voor een andere blog ;)

Ook wil ik in deze blog niet te lang ingaan op hoe je het Oude Testament moet lezen en hoe je deze tekst moet interpreteren. In het kort kan ik erover zeggen dat deze tekst door Job zelf (!) wordt uitgesproken op het moment dat hij nog geen volledig godsbeeld heeft. Job doet de uitspraak in de fase waarin hij denkt God enigszins te kennen. Het proces waarin Job doorheen gaat, brengt hem at the end of the day tot een vollediger beeld van wie God werkelijk is en wie God voor hem wil zijn. Deze tekst is slechts een tekst uit het hele verhaal/boek van Job. De overall conclusie van het boek Job is dat God verlossing en heling geeft, dat God dit altijd voor ogen had om zijn mensen dichtbij hem te hebben en relatie met hem te hebben.

Daarnaast mogen wij het Oude Testament bekijken vanuit het Nieuwe Testament: wat Jezus voor ons heeft gedaan! Wij hebben een convenant met Jezus, niet met de wet zoals die gold in de tijd van Job. Dat maakt dat die tekst bij voorbaat anders geïnterpreteerd moet worden voor mensen die in deze tijd leven (= post kruisiging).

Gods plan en intentie

Straf is dus nooit Gods intentie en bedoeling geweest voor de mens! Deze intentie van God zien we bovenal terug in de grote daad dat God zijn enig geboren zoon naar de aarde stuurde om ons het sozo leven te geven (Joh 3:16). Het is de duivel die pijn doet,  die ons wil breken en vernietigen … Jezus kwam om ons overvloed te geven (Joh 10:10). Hier zijn enkele teksten die beschrijven wie God is:

  • 1 Johannes 4: 8-10, 16 (NBV): “Wie niet liefheeft, kent God niet, omdat God liefde is. Dit is hoe God zijn liefde onder ons toonde: Hij stuurde zijn enige Zoon naar de wereld opdat we door hem zouden leven. Dit is liefde: niet dat we van God hielden, maar dat hij van ons hield en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En dus kennen en vertrouwen we op de liefde die God voor ons heeft. God is liefde. Wie in liefde leeft, leeft in God en God in hem. ‘
  • 1 Johannes 1: 5 (NBV): “God is licht; in hem is helemaal geen duisternis.’
  • Psalm 92:15 (NBV): “De HERE is oprecht; hij is mijn Rots en er is geen slechtheid in hem.

Kortom: God houdt van jou! God zegt zelf dat mensen missen wat Hij voor hen in petto heeft, omdat zij Hem niet daadwerkelijk kennen (Hos 4:6)! Er zit dus een grote schat verborgen in het kennen van God. Is God sovereign en kan Hij doen wat Hij wil? Ja, maar soevereiniteit houdt niet in dat het tegenovergestelde van zegeningen (straf) zijn wil of bedoeling is voor jou.

Wil God mij wat leren?

Wellicht denk je: God wil mij dus niet straffen. Maar wil hij mij dan wat leren? Moet ik wachten op mijn wonderbaby omdat God mij eerst wat wil leren? Ik ben ervan overtuigd dat God geen ziekte of onvruchtbaarheid oplegt om jouw wat te leren. Onvruchtbaarheid is een gevolg van de zondeval, een duivel die steelt, bedriegt en rooft wat is gegeven en omdat er nou eenmaal ziekte in de wereld is. Daarnaast staat in Markus 3: 25 dat een koninkrijk dat zich tegen zichzelf keert kan geen standhouden. Dus als God ziekte zou brengen, zou zijn koninkrijk niet meer bestaan. 

Dr. Fred Childs schrijft in zijn boek (Are you ready for healing: 194): “Het is onjuist om te zeggen dat iedereen die een trauma meemaakt of ziekte heeft komt doordat God hen wat wil leren. God gebruikt nooit ziekte, ziekte of lichamelijke misvorming om ons te onderwijzen of te leiden. God heeft Zijn Geest (Heilige Geest) en Zijn Woord gegeven om ons te onderrichten, corrigeren, berispen en leiden. Aangezien alle dingen ten goede samenwerken voor degenen die de Heer liefhebben kan hij wel de situatie gebruiken om Hem beter te leren kennen.

Zo kon ik, ondanks alle pijn en verdriet dat wij moesten ondergaan door te horen onvruchtbaar te zijn, achteraf zeggen dat God de situatie ten positieve heeft gekeerd en dat hij mijn levenslessen voor andere mensen gebruikt. Ook kan ik nu ook op andere terreinen van mijn leven in de volledige beloften leven en waarheid zien worden, omdat de situatie mij leerde hoe ik mijn denken kan vernieuwen in lijn met wat er in de Bijbel staat. 

Wil God mij zegenen?

Het tegenovergestelde van straf is beloning, oftewel: zegen. Waarom zou Gods zegen op jou komen? Wil God jou wel zegenen? In vers 1 en 2 van Psalm 67  uit de NIV staat: ‘May God be gracious to us and bless us and make his face shine on us—so that your ways may be known on earth, your salvation (sozo) among all nations’. Met andere woorden: door Gods zegen op jouw leven zullen mensen zien wie God is! Het is dus Bijbels om God te vragen om je te zegenen. Abraham en Sarah konden ook geen kinderen krijgen. Sarah was al oud en in de menopauze (Gen 16 vers 1). God deed hen persoonlijk de belofte dat zij een kind zouden krijgen, ondanks dat het natuurlijk gezien totaal onzin was dat zij nog zwanger zou kunnen worden op die leeftijd. Laat staan na jaren van onvruchtbaarheid. In plaats van dat de belofte bij slechts maar één kind zou blijven, deed God hen een nog veel grotere -voor hen op dat moment een onwerkelijke- belofte: dat er zoveel nakomelingen zouden zijn als de sterren en korrels zand (Gen. 22:16-17)! Dat is onze God, die vanuit een onmogelijke situatie in overvloed geeft (Joh 10:10). God wacht op jou.. want de zegeningen van Abraham behoren ook jou toe (Gal 3:19)!

THE BLESSING

Ik bid dat je steeds meer en meer mag ontdekken wat de kracht en autoriteit is die God je heeft gegeven. Dat je persoonlijk mag gaan ervaren dat Hij voor jou is en niet tegen jou.. waar je ook doorheen gaat, zodat jij ook tot zegen mag zijn!

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and tHeir children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing

He is for you, He is for you!!

Luister hier het nummer The Blessing.
Luister hier de Nederlandse versie van De Zegening.

Songwriters: Christopher Joel Brown / Cody Carnes / Kari Jobe / Steven Furtick
The Blessing lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Universal Music Publishing Group